Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15, 69/22).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službenici za informiranje Poduzetničkog centra Zagrebačke županije d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva:

 1. Pisanim putem na adresu:
  Poduzetnički centar Zagrebačke županije d.o.o.
  Službenica za informiranje
  Ulica grada Vukovara 274/V
  10000 Zagreb
 2. Putem elektroničke pošte na adresu:
  info@pczz.hr
 3. Telefonom na broj:
  + 385 (0)1 2090 784 – Službenica za informiranje

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Poduzetničkog centra Zagrebačke županije je gđa. Dina Erceg.

Poduzetnički centar Zagrebačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/14 15/14, 141/22).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 69/22.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 85/15.)
Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/14 i 15/14, 141/22)

Dokumenti

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama po godinama: 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021.  | 2022.  | 2023. 

Obrasci zahtjeva: Pristup informacijama | Dopuna ili ispravak informacije | Ponovna uporaba informacija

Poduzetnički centar Zagrebačke županije, od svog osnivanja pa do kraja 2020. godine, poslovao je pod nazivom Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.

Scroll to top
Skip to content